Polityka prywatności

I. Przepisy podstawowe

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „GDPR„) jest AUTOTECH24 CZ s.r.o., numer rejestracyjny 09105638, z siedzibą przy ul. Zbraslavská 12/11, 159 00 Praga 5 (dalej „kontroler„).

2. Dane kontaktowe administratora to

Adres: Strupčice 160, 431 14 Strupčice

E-mail: eshop@autotech24.cz

Telefon: +420 721 187 187

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: dpo@autotech24.cz

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przekazane przez użytkownika lub dane osobowe, które Administrator uzyskał w wyniku realizacji zamówienia użytkownika.

2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest

  • .

  • wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR,
  • uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
  • Zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z art. 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy nie złożono zamówienia na towary lub usługi.

.

.
2) Celem przetwarzania danych osobowych jest

  • .

  • przetwarzanie Państwa zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Państwem a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora,

 

 • wysyłanie informacji handlowych i inne działania marketingowe.

 

.

.
3. Administrator danych nie podejmuje automatycznych decyzji indywidualnych w rozumieniu art. 22 GDPR. Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie przetwarzanie danych.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator danych zachowuje dane osobowe

  • .

  • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem danych oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od ustania stosunku umownego).

.

  • przez okres do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie do 5 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

.

.
2. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

  .

 • zaangażowany w dostawę towarów/usług/realizację płatności wynikających z umowy,
 • świadczenie usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • Świadczenie usług marketingowych.

.
2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych/usług w chmurze.

VI. Twoje prawa

1. Zgodnie z warunkami określonymi w GDPR, użytkownik ma prawo

  • .

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR.

.

  • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.

.

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 GDPR; oraz
  • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR.

.

  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora danych podany w art. III niniejszych warunków.

.

.
2. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego prawo do ochrony danych zostało naruszone.

VII.Warunki prywatności

1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych i przechowywania danych osobowych w formie papierowej, w szczególności zabezpieczenie przechowywania danych (elektronicznych) za pomocą hasła i zaszyfrowanej komunikacji w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu oraz operacyjne środki techniczne w celu zabezpieczenia formularzy papierowych przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem.

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Przepisy końcowe

1. Składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia online, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności i akceptuje ją w całości.

2. Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu zamówienia online. Zaznaczając formularz zgody, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności i że akceptuje ją w całości.

3. Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci nową wersję Polityki Prywatności na adres e-mail, który podałeś Administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 25.5.2018 r.